WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  CCEDU DAGMARA GLINKA

WARUNKI OGÓLNE: 

 1. CCEDU Dagmara Glinka, ul. Klimczaka 17/80 w Warszawie jest organizatorem imprez turystycznych w tym zimowisk i obozów/kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. 
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia przez Sprzedającego (tzn. 

Organizatora i osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, za którą 

podpisujący zgłoszenie bierze odpowiedzialność oraz poprzez wpłacenie zaliczki/1 raty w wysokości 

podanej na stronie Organizatora tj. www.creativeclubtravel.pl w dniu dokonania rezerwacji i uregulowanie pozostałej należności w terminie do 28 dni przed terminem realizacji usługi. 

Brak wpłaty zaliczki oraz pozostałej kwoty we wskazanych terminach powoduje anulację rezerwacji miejsca bez możliwości ubiegania się o zwrot wcześniej poniesionych kosztów. 

 1. Cena imprezy jest wyrażona w PLN 
 2. Niedokonanie wpłaty, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz niespełnienie warunków uczestnictwa, warunków podanych indywidualnie przy każdej imprezie (np. umiejętność jazdy na nartach) powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika, bez prawa zwrotu wpłaty, tym samym następuje automatyczne wygaśnięcie umowy. Biuro nie ma obowiązku zawiadomienia uczestników o rozwiązaniu umowy. 
 3. CCEDU zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu, 

podatku tj. niezależnych od Organizatora.

 1. O ewentualnej zmianie ceny Organizator poinformuje Opiekuna prawnego niezwłocznie drogą mailową.

REALIZACJA IMPREZY: 

 1. Głównym tematem organizowanych imprez jest programowanie oraz edukacja cyfrowa przez zabawę. Uczestnicy powinni być świadomi specyfiki imprezy tj. codzienne zajęcia komputerowe. 
 2. Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od pogody, lokalnych przepisów, kondycji uczestników, ilości zapisanych uczestników i może ulegać zmianom i modyfikacjom oraz ograniczeniom w trakcie trwania imprezy. Zmiany wynikłe z przyczyn niezależnych od organizatora nie stanowią odstąpienia od umowy i OPIEKUN z tego tytułu nie może rościć do organizatora pretensji oraz roszczeń finansowych. W przypadku konieczności odwołania lub skrócenia imprezy z powodów niezależnych Organizator nie jest odpowiedzialny, a tym samym uczestnik nie może żądać rekompensaty. 
 3. Podstawowe warunki uczestnictwa to: spełnienie szczegółowych wymagań zawartych w opisie imprezy, np. umiejętność jazdy na nartach oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie), uczestnik pokrywa straty w miejscu wyrządzenia szkody. Opiekunowie prawni uczestnika, który na skutek swojego zachowania celowo lub przypadkiem wyrządzi szkody lub krzywdę innym uczestnikom obozu lub osobom trzecim, przyjmują na siebie obowiązek wyrównania tych szkód poszkodowanym. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezach jest zakaz oddalania się z miejsca obozu i od grupy bez zezwolenia kadry, picia alkoholu, palenia papierosów
  i używania środków odurzających. Zakazane jest także przechowywanie tych środków
  i produktów. Zakazuje się również używania przemocy fizycznej i psychicznej na innych uczestnikach obozu. Uczestnicy nieprzestrzegający tych ustaleń, regulaminu, ZAGRAŻAJĄCY swojemu oraz innych uczestników ZDROWIU I ŻYCIU będą usuwani z obozu na koszt opiekunów w trybie natychmiastowym. 

 

REZYGNACJE

 1. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik bez względu na przyczynę, ponosi następujące koszty: do 30 dni przed imprezą 50% ceny imprezy, od 29 dni do rozpoczęcia Obozu lub w przypadku niestawienia się na Obóz w dniu wyjazdu w umówionym miejscu 100% ceny Obozu. W przypadku rezygnacji uczestnika lub braku możliwości wzięcia udziału w imprezie, z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, np. choroby, nie przybycia na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu, braku odpowiednich dokumentów, choroby w trakcie imprezy wymagającej powrotu do domu lub braku umiejętności wymaganych w stosunku do uczestnika nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. 
 2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeżeli: 
 3. a) Uczestnik odwoła udział w imprezie do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji i wpłaty zaliczki/pierwszej raty z wyjątkiem umowy zawartej w promocji Last Minute (w tym przypadku Uczestnik nie ma prawa zwrotu poniesionych kosztów) 
 4. b) z winy Organizatora w przypadku odwołania imprezy 
 5. c) gdy uczestnik rezygnuje z imprezy, której cena uległa podniesieniu powyżej 10% ceny początkowej (katalogowej) z wyłączeniem sytuacji wymienionej w pkt. 5.
  Zwrot następuje w terminie do 14 dni od odwołania imprezy. Zmiana ceny do 10% oraz programu jak w pkt 8 nie jest uważana za odstąpienie od umowy. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu: braku odpowiedniej liczby uczestników lub z przyczyn leżących po stronie kontrahentów.

BAGAŻ: 

 1. Waga bagażu nie może przekroczyć wagi określonej w regulaminie danego przewoźnika tj. do 12 kg na osobę. Maksymalna ładowność środków transportu jest limitowana prawem transportowym i obsługa ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego dopuszczalną wagę. Organizator nie ubezpiecza bagażu.

 

UBEZPIECZENIE: 

 1. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w umowie w pełni umożliwia udział w imprezie. Uczestnicy ubezpieczeni są od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu kradzieży (telefony komórkowe, kamery video, aparaty fotograficzne, itp.) lub utratę czy zniszczenie bagażu. Uwaga! Każdy uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się na wyższą kwotę we własnym zakresie oraz dokonać ubezpieczenia rzeczy osobistych. 

Uczestnik ma obowiązek zwrotu Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika – z podaniem daty urodzenia, adresu zamieszkania i PESEL najpóźniej do 21 dni przed terminem wyjazdu. W przypadku braku zwrotu Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika uczestnik nie będzie objęty ubezpieczeniem od NNW, a Organizator może odmówić udziału w imprezie uczestnikowi. W tym przypadku Uczestnik nie ma prawa roszczeń do zwrotu poniesionych kosztów. Uczestnicy mają obowiązek posiadania w czasie całej imprezy legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Organizatora bez możliwości składania roszczeń do zwrotu poniesionych kosztów przez Uczestnika. 

 

REKLAMACJE: 

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@creativeclub.com.pl w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Odpowiedź na reklamację organizator przekazuje w 

ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu. 

Przedmiotem reklamacji nie mogą być zachowania uczestników sprzeczne
z poleceniami kadry obozu, niezgodne
z regulaminem imprezy i ogólnie przyjętymi normami pożycia społecznego oraz 

wynikłe z tych zachowań skutki. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności wymienione 

w pkt. 5,7,8,11,12. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez agentów, akwizytorów lub inne osoby, a odbiegających od postanowień określonych w niniejszych warunkach 

uczestnictwa, programie imprezy i szczegółowej ofercie – stanowiących integralną część umowy zgłoszenia oraz od pozostałych informacji dotyczących imprez i ich uczestników. 

 1. Uczestnik wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie
i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych CCEDU. Uczestnik wyraża zgodę na użycie przez CCEDU wykonanych na obozie zdjęć, filmów i innych materiałów
z imprezy zrobionych w czasie zajęć programowych i poza nimi. Uczestnik wyraża zgodę na ich publikację w katalogu CCEDU
i innych firm współpracujących, na stronach internetowych, plakatach i innych nośnikach reklamowych CCEDU i firm współpracujących bez wynagrodzenia i bez podpisu Autora. Uczestnik wyraża zgodę (bez osobnego powiadomienia) na skopiowanie i użycie na powyższych zasadach zdjęć, filmów i tym podobnych także nie przekazanych bezpośrednio CCEDU a zamieszczonych przez Uczestnika na jego stronie internetowej, na innych stronach internetowych i portalach – np. na facebooku i innych stronach, lub na innych nośnikach. 

 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy organizator i uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby organizatora. W sprawach nieuregulowanych umową ma zastosowanie Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 (z późniejszym i zmianami). 
Zadzwoń :)